การประชุม Singapore-Thailand Mutual Recognition Arrangement (MRA) Discussions and Joint Validation (JV) ครั้งที่ 2

การประชุมระหว่างศุลกากรสิงคโปร์และศุลกากรไทย ระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2560 ณ ประเทศไทย

อ่านต่อ »

เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร ที่เกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

เอกสารการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร ที่เกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO)

อ่านต่อ »

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ได้ทำการแก้ไขประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ

อ่านต่อ »

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ได้ทำการแก้ไขประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ

อ่านต่อ »

การประชุม IT Data Sharing Requirements for AEO MRA Implementation ระหว่างศุลกากรฮ่องกงและศุลกากรไทย

การประชุม IT Data Sharing Requirements for AEO MRA Implementation ระหว่างศุลกากรฮ่องกงและศุลกากรไทย ในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ »

Singapore-Thailand Mutual Recognition Arrangement (MRA) Discussions and Joint Site (JV)

การประชุมระหว่างศุลกากรสิงคโปร์และศุลกากรไทย ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

อ่านต่อ »

การประชุม AEO-MRA Joint Site Validation Meeting ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย

การประชุม AEO-MRA Joint Site Validation Meeting ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย

อ่านต่อ »

การประชุม AEO-MRA Joint Site Validation ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเซีย

นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรมาเลเซีย

อ่านต่อ »

การลงนาม AEO MRA ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Mr. Hong-uk Chun อธิบดีศุลกากรเกาหลี (Commissioner) ได้ร่วมกันลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) สำหร

อ่านต่อ »

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรออสเตรเลีย (Australian Border Force: ABF)

การลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ภายใต้โครงการ Authorized Economic Operator (AEO) ระหว่างศุลกากรไทยกับสำนักงาน

อ่านต่อ »

งานมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ครั้งที่ 3

งานมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ครั้งที่ 3

อ่านต่อ »

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เยี่ยมชม และให้ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของเรา

ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ขอเชิญชวนผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เยี่ยมชม และให้ข้อมูล

อ่านต่อ »

ความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและภาษีสรรพสามิตแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความตกลงระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมศุลกากรและภาษีสรรพสามิตแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความตกลงยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

อ่านต่อ »