ไฟล์ดาวน์โหลด Download File
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 69 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งสัญญาฯ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (อนุมัติ) ( 473 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ ( 246 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 329 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน ของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 267 Downloads ) Download
แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย ( 1231 Downloads ) Download
ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (pdf) ( 763 Downloads ) Download
ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (word) ( 1838 Downloads ) Download
บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (pdf) ( 1583 Downloads ) Download
บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (word) ( 1594 Downloads ) Download
สัญญาประกันทัณฑ์บน (pdf) ( 1679 Downloads ) Download
หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(pdf) ( 1018 Downloads ) Download
หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(word) ( 2006 Downloads ) Download
ใบสมัครของตัวแทนออกของ (pdf) ( 1916 Downloads ) Download
ใบสมัครของตัวแทนออกของ (word) ( 1773 Downloads ) Download
คำขอให้ทบทวน (pdf) ( 1676 Downloads ) Download
คำขอให้ทบทวน (word) ( 1613 Downloads ) Download
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 1119 Downloads ) Download
คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย ( 4879 Downloads ) Download