ไฟล์ดาวน์โหลด Download File
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 261 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งสัญญาฯ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (อนุมัติ) ( 527 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ ( 282 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 359 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน ของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 324 Downloads ) Download
แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย ( 1422 Downloads ) Download
ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (pdf) ( 824 Downloads ) Download
ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (word) ( 1924 Downloads ) Download
บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (pdf) ( 1697 Downloads ) Download
บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (word) ( 1703 Downloads ) Download
สัญญาประกันทัณฑ์บน (pdf) ( 1739 Downloads ) Download
หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(pdf) ( 1072 Downloads ) Download
หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(word) ( 2090 Downloads ) Download
ใบสมัครของตัวแทนออกของ (pdf) ( 2039 Downloads ) Download
ใบสมัครของตัวแทนออกของ (word) ( 1888 Downloads ) Download
คำขอให้ทบทวน (pdf) ( 1880 Downloads ) Download
คำขอให้ทบทวน (word) ( 1718 Downloads ) Download
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 1225 Downloads ) Download
คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย ( 4997 Downloads ) Download