ไฟล์ดาวน์โหลด Download File
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 312 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งสัญญาฯ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (อนุมัติ) ( 557 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ ( 304 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 372 Downloads ) Download
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน ของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 343 Downloads ) Download
แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย ( 1486 Downloads ) Download
ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (pdf) ( 860 Downloads ) Download
ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (word) ( 1979 Downloads ) Download
บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (pdf) ( 1765 Downloads ) Download
บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (word) ( 1765 Downloads ) Download
สัญญาประกันทัณฑ์บน (pdf) ( 1771 Downloads ) Download
หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(pdf) ( 1106 Downloads ) Download
หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(word) ( 2146 Downloads ) Download
ใบสมัครของตัวแทนออกของ (pdf) ( 2116 Downloads ) Download
ใบสมัครของตัวแทนออกของ (word) ( 1957 Downloads ) Download
คำขอให้ทบทวน (pdf) ( 1938 Downloads ) Download
คำขอให้ทบทวน (word) ( 1783 Downloads ) Download
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( 1274 Downloads ) Download
คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย ( 5064 Downloads ) Download