• เป็นความสำเร็จของศุลกากรไทยที่ได้มีการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่าง ศุลกากรไทยและศุลกากรฮ่องกง ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

  • ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทร.02-667-7168, 02-667-7902